Basit paralel örnek

Sözdizimi

 • #pragma omp parallel aşağıdaki bloğun tüm threadler tarafından yürütüleceğini belirtir.

 • int omp_get_num_threads (void) : paralel bölgede çalışan iş parçacıklarının sayısını döndürür (diğer bir deyişle iş parçacıkları takımı).

 • int omp_get_thread_num (void) : çağıran iş parçacığının tanımlayıcısını döndürür (0 ile N-1 arasında değişir, burada N omp_get_num_threads() ile sınırlıdır).

Sırasıyla, tüm uygulama veya belirtilen bölge için yürütülen iş parçacıklarının sayısını belirtmek için ‘#pragma parallel’ içindeki ‘OMP_NUM_THREADS’ ortam değişkenini veya ’num_threads’ yönergesini kullanabilirsiniz.

OpenMP kullanarak paralel merhaba dünya

Aşağıdaki C kodu, birden çok iş parçacığı kullanarak stdout’a iş parçacığı kimliğini ve iş parçacığı sayısını yazmak için OpenMP paralel programlama modelini kullanır.

#include <omp.h>
#include <stdio.h>

int main ()
{
  #pragma omp parallel
  {  
    // ID of the thread in the current team
    int thread_id = omp_get_thread_num();
    // Number of threads in the current team
    int nthreads = omp_get_num_threads();

    printf("I'm thread %d out of %d threads.\n", thread_id, nthreads);
  }
  return 0;
}

Fortran 90+ sürümünde eşdeğer program şöyle görünür:

program Hello
 use omp_lib, only: omp_get_thread_num, omp_get_num_threads

 implicit none

 integer :: thread_id
 integer :: nthreads

 !$omp parallel private( thread_id, nthreads )

 ! ID of the thread in the current team
 thread_id = omp_get_thread_num()
 ! Number of threads in the current team
 nthreads = omp_get_num_threads()

 print *, "I'm thread", thread_id, "out of", nthreads, "threads."
 !$omp end parallel
end program Hello