.NET Framework'ü kullanmaya başlama

C# ile Merhaba Dünya

using System;

class Program
{
  // The Main() function is the first function to be executed in a program
  static void Main()
  {
    // Write the string "Hello World to the standard out
    Console.WriteLine("Hello World");
  }
}

“Console.WriteLine” birkaç aşırı yüke sahip. Bu durumda, “Merhaba Dünya” dizesi parametredir ve yürütme sırasında “Merhaba Dünya"yı standart çıkış akışına çıkaracaktır. Diğer aşırı yüklemeler, akışa yazmadan önce argümanın “.ToString” öğesini çağırabilir. Daha fazla bilgi için .NET Framework Belgeleri’ne bakın.

.NET Fiddle’da Canlı Demo İş Başında

C#‘a Giriş

F#‘da Merhaba Dünya

open System

[<EntryPoint>]
let main argv = 
  printfn "Hello World" 
  0 

.NET Fiddle’da Canlı Demo İş Başında

F#‘a Giriş

Visual Basic .NET’te Merhaba Dünya

Imports System

Module Program
  Public Sub Main()
    Console.WriteLine("Hello World")
  End Sub
End Module

.NET Fiddle’da Canlı Demo İş Başında

Visual Basic .NET’e Giriş

C++/CLI’de Merhaba Dünya

using namespace System;

int main(array<String^>^ args)
{
  Console::WriteLine("Hello World");
}

IL’de Merhaba Dünya

.class public auto ansi beforefieldinit Program
    extends [mscorlib]System.Object
{
 .method public hidebysig static void Main() cil managed
 { 
  .maxstack 8
  IL_0000: nop
  IL_0001: ldstr   "Hello World"
  IL_0006: call    void [mscorlib]System.Console::WriteLine(string)
  IL_000b: nop
  IL_000c: ret
 }

 .method public hidebysig specialname rtspecialname 
     instance void .ctor() cil managed
 {
  .maxstack 8
  IL_0000: ldarg.0
  IL_0001: call    instance void [mscorlib]System.Object::.ctor()
  IL_0006: ret
 }

}

PowerShell’de Merhaba Dünya

Write-Host "Hello World"

PowerShell’e Giriş

Nemerle’de Merhaba Dünya

System.Console.WriteLine("Hello World");

Oksijende Merhaba Dünya

namespace HelloWorld;

interface

type
 App = class
 public
  class method Main(args: array of String);
 end;

implementation

class method App.Main(args: array of String);
begin
 Console.WriteLine('Hello World');
end;

end.

Boo’da Merhaba Dünya

print "Hello World"

Python’da Merhaba Dünya (IronPython)

print "Hello World"
import clr
from System import Console
Console.WriteLine("Hello World")